آخرين مطالب

مقالات

واكاوى چهارمين تغييرات در كابينه عربستان سعودى‏

پس از فوت ملك عبدالله پادشاه سابق عربستان و به قدرت رسيدن ملك سلمان، تغييرات در پست‏هاى حساس در اين كشور روندى بسيار سريع را در پيش گرفته است چراكه عربستان با چند بحران و مشكل ازجمله، اختلافات درون دربار پادشاهى، جنگ يمن و بحران اقتصادى مواجه است و ازاين‏رو اين كشور سعى دارد با تغييرات در كابينه و پست‏هاى مهم نظامى بر مشكلات غلبه كند.

نقد مقاله اتحاد بازار ومسجد

سلسله مراتب اجتماعي در ايران، سنت و مدرنيته، هويت ملي ايرانيان، روابط زراعي در ايران و رهبري کاريزماتيک و حکومت تئوکراتيک (دين‌سالار) در ايران پس از انقلاب

نقد مقاله اتحاد بازار ومسجد

سلسله مراتب اجتماعي در ايران، سنت و مدرنيته، هويت ملي ايرانيان، روابط زراعي در ايران و رهبري کاريزماتيک و حکومت تئوکراتيک (دين‌سالار) در ايران پس از انقلاب

تبيين ژئوپلتيک و عوامل موثر برآن

ژئوپلتيك يا سياست جغرافيايي توجه خود را عمدتا به عوامل جغرافيايي كه در شكل گيري سياستها موثرند معطوف مي‌دارد

ساير مطالب